Ga naar de inhoud

Uw privacy is voor Stichting Groninger Ondernemingsprijs van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
  • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.


Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat we bij de website www.groningerondernemingsprijs.nl allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Organisatiebureau ZieOmmeZijde via 050 – 318 73 88.

Afhandelen aanmelding

Wanneer u zich bij ons aanmeldt voor de Groninger Ondernemingsprijs, gebruiken wij uw persoonsgegevens om hierover contact met u op te nemen. Wij mogen uw gegevens dan aan de beoordelaars van de prijs geven zodat zij contact met u op kunnen nemen.

Hierbij gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming.
Groninger Ondernemingsprijs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar.

Verzenden van nieuwsbrief

Wij hebben een nieuwsbrief, na aanmelding wordt u automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Hierbij gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming.
In de nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over de Groninger Ondernemingsprijs. U kunt zich ook aanmelden via de aanmeldknop. Uitschrijven kan ten alle tijden schriftelijk via gop@zieommezijde.nl of via de link onderaan de nieuwsbrief.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Groninger Ondernemingsprijs verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd. In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gop@zieommezijde.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Groninger Ondernemingsprijs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Groninger Ondernemingsprijs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gop@zieommezijde.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Groninger Ondernemingsprijs wil u er tevens op wijzen dat
u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Groninger Ondernemingsprijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via gop@zieommezijde.nl